Zásady ochrany osobných údajov

Uniproma rešpektuje a chráni súkromie všetkých používateľov služby.Aby sme vám mohli poskytnúť presnejšie a personalizované služby, spoločnosť uniproma použije a zverejní vaše osobné údaje v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov.Uniproma však bude s týmito informáciami zaobchádzať s vysokou mierou starostlivosti a obozretnosti.Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spoločnosť uniproma nezverejní ani neposkytne takéto informácie tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu.Uniproma bude tieto zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať.Keď súhlasíte so zmluvou o používaní služby uniproma, bude sa to považovať za súhlas s celým obsahom týchto zásad ochrany osobných údajov.Tieto zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o používaní služieb uniproma.

1. Rozsah pôsobnosti

a) Keď posielate dopytový e-mail, mali by ste vyplniť informácie o dopyte podľa poľa výzvy na dopyt;

b) Keď navštívite webovú stránku spoločnosti uniproma, spoločnosť uniproma zaznamená informácie o vašom prehliadaní vrátane, ale nie výlučne, vašej navštívenej stránky, adresy IP, typu terminálu, regiónu, dátumu a času návštevy, ako aj záznamov o webovej stránke, ktoré potrebujete;

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nasledujúce informácie sa nevzťahujú na tieto Zásady ochrany osobných údajov:

a) informácie o kľúčových slovách, ktoré zadávate pri používaní vyhľadávacej služby poskytovanej webovou stránkou uniproma;

b) Relevantné informácie o dopyte zhromaždené spoločnosťou uniproma, vrátane, ale nie výlučne, aktivít účasti, informácií o transakciách a podrobností o hodnotení;

c) Porušenie zákona alebo pravidiel uniproma a konanie zo strany unipromy voči vám.

2. Použitie informácií

a) Spoločnosť Uniproma nebude poskytovať, predávať, prenajímať, zdieľať ani obchodovať s vašimi osobnými údajmi žiadnej neprepojenej tretej strane, s výnimkou vášho predchádzajúceho súhlasu, alebo ak takáto tretia strana a uniproma jednotlivo alebo spoločne poskytujú služby pre vás, a po skončení takéhoto služieb, bude im zakázaný prístup ku všetkým takýmto informáciám, vrátane tých, ktoré im boli predtým prístupné.

b) Uniproma tiež nepovoľuje žiadnej tretej strane zhromažďovať, upravovať, predávať alebo voľne šíriť vaše osobné údaje akýmkoľvek spôsobom.Ak sa zistí, že niektorý používateľ webovej stránky uniproma vykonáva vyššie uvedené činnosti, spoločnosť uniproma má právo okamžite ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb s takýmto používateľom.

c) Na účely poskytovania služieb používateľom vám spoločnosť uniproma môže poskytnúť informácie, o ktoré máte záujem, použitím vašich osobných údajov, okrem iného vrátane zasielania informácií o produktoch a službách alebo zdieľania informácií s partnermi spoločnosti uniproma, aby vám mohli poslať informácie o ich produktoch a službách (tieto služby vyžadujú váš predchádzajúci súhlas).

3. Zverejňovanie informácií

Uniproma zverejní všetky alebo časť vašich osobných údajov v súlade s vašimi osobnými želaniami alebo zákonnými ustanoveniami za nasledujúcich okolností:

a) Sprístupnenie tretej strane s vaším predchádzajúcim súhlasom;

b) Aby ste mohli poskytovať produkty a služby, ktoré požadujete, musíte zdieľať svoje osobné údaje s treťou stranou;

c) podľa príslušných ustanovení zákona alebo požiadaviek správnych alebo súdnych orgánov oznámiť tretej strane alebo správnym alebo súdnym orgánom;

d) Ak porušíte príslušné zákony a nariadenia Číny alebo zmluvu o poskytovaní služieb Uniproma alebo príslušné pravidlá, musíte to oznámiť tretej strane;

f) V prípade transakcie vytvorenej na webovej stránke uniproma, ak ktorákoľvek strana transakcie splnila alebo čiastočne splnila transakčné povinnosti a požiadala o sprístupnenie informácií, má spoločnosť uniproma právo rozhodnúť, že poskytne užívateľovi potrebné informácie, ako napr. informácie o druhej strane na uľahčenie dokončenia transakcie alebo urovnania sporov.

g) Iné zverejnenia, ktoré spoločnosť Uniproma považuje za vhodné v súlade so zákonmi, nariadeniami alebo zásadami webových stránok.